Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.
Tussentijds biedt een verzameling van 217 nieuwe liederen die hun waarde in de eredienst reeds ruimschoots hebben bewezen. De liederen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit bundels als Gezangen voor Liturgie, Oud-Katholiek Gezangboek, Zingend Geloven, Alles wordt Nieuw en Eva's Lied.
Met deze uitgave is een verzameling van veel gezongen liederen beschikbaar als aanvulling op het Liedboek voor de Kerken. Door het aanschaffen van Tussentijds voor de gemeente kunnen veel nieuwe liederen in de eredienst een plaats krijgen en wordt de auteurswet door kopiëren niet overtreden!

Tussentijds is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok.

De prijs bedraagt € 16,50; vanaf 50 exemplaren € 15,50.

ISBN 90 239 6326 1 (Uitgeverij Boekencentrum)
ISBN 90 435 0981 7 (Uitgeverij Kok)

Inhoudsopgave:

U kunt hier Midi-versies van de melodieën beluisteren, vaak zelfs met begeleiding. Ook kunt u, als u de gratis NoteWorthy Composer Viewer downloadt (werkt onder Windows en op andere besturingssystemen via Wine) het notenbeeld oproepen. De Midi- en Noteworthy Composer-bestanden zijn gemaakt door Jan Hofland, waarvoor onze dank! Jan heeft er ook een uitgebreide gebruiksaanwijzing bij gemaakt.

Nr. Titel
A De gemeente bijeen
1 De vreugde voert ons naar dit huis Midi NWC
2 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig Midi NWC
3 Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten Midi NWC
4 Hier wordt een huis voor God gebouwd Midi NWC
5 In de veelheid van geluiden Midi NWC
6 Van ver, van oudsher aangereikt Midi NWC
7 Wij komen hier ter ere van uw naam Midi NWC
8 Wij komen als geroepen Midi NWC
9 Wij zoeken hier uw aangezicht Midi NWC
10 Zomaar een dak boven wat hoofden Midi NWC
11 Die de morgen ontbood Midi NWC
12 Eeuwige, onze God Midi NWC
13 Wees hier aanwezig Midi NWC
14 God van genade, wees ons genadig Midi NWC
15 God, wij roepen uit de diepte Midi NWC
16 Laat ons bidden uit gemis Midi NWC
17 Alle eer en alle glorie Midi NWC
18 Komt, laat ons vrolijk zingen Midi NWC
19 Zingt van de Vader Midi NWC
20 Die chaos schiep tot mensenland Midi NWC
21 In het begin lag de aarde verloren Midi NWC
22 Abraham, Abraham Midi NWC
23 Zij is een vrouw van naam in Israël Midi NWC
24 Wij gaan met heel Gods volk Midi NWC
25 Met Mozes zijn wij meegegaan Midi NWC
26 Wij kiezen voor de vrijheid Midi NWC
27 Zomaar te gaan Midi NWC
28 Hoor. Maar ik kan niet horen Midi NWC
29 Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam Midi NWC
30 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Midi NWC
31 Want mijn Herder is de Heer Midi NWC
32 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding Midi NWC
33 God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
34 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer Midi NWC
35 Nu mag uw land Midi NWC
36 Wie in de schaduw Gods Midi NWC
37 Zingt een nieuw lied alle landen Midi NWC
38 Alle einden der aarde aanschouwen het heil
39 Barmhartige Heer, genadige God Midi NWC
40 Laudate omnes gentes Midi NWC
41 Mijn God zijt Gij, U wil ik danken Midi NWC
42 Uw woord omvat mijn leven Midi NWC
43 Als God ons thuisbrengt Midi NWC
44 De Heer is steeds barmhartig
45 Heel het duister is vol van luister Midi NWC
46 Alles wat adem heeft love de Heer
47 Tijd van vloek en tijd van zegen Midi NWC
48 Liefde, eenmaal uitgesproken Midi NWC
49 De steppe zal bloeien Midi NWC
50 Ik breng een rechter aan het licht Midi NWC
51 Blijf niet staren (canon) Midi (canon) NWC (canon)
52 Het heeft de Heilige behaagd Midi NWC
53 Zoals een moeder zorgt Midi NWC
54 Zo dor en doods Midi NWC
55 Looft de Heer, al wat gemaakt is Midi NWC
56 Heel de schepping, prijs de Heer Midi NWC
57 Daar komt een man uit Nazareth Midi NWC
58 Jezus, diep in de woestijn Midi NWC
59 Gelukkig de mens Midi NWC
60 Het koninkrijk is voor een kind Midi NWC
61 Klim in de hoogste bomen Midi NWC
62 Wie oren om te horen heeft Midi NWC
63 Toen Jezus was gekomen Midi NWC
64 Dit lied gaat over Jezus Midi NWC
65 Aan de oever van het meer Midi NWC
66 Het brood, het goede brood Midi NWC
67 Laat de kind'ren tot mij komen Midi NWC
68 Mijn ziel maakt groot de Heer Midi NWC
69 Gezegend de Heer, gezegend Isrels God Midi NWC
70 Een schoot van ontferming Midi NWC
71 Nu is het Woord gezegd Midi NWC
72 De Geest des Heren is op Hem Midi NWC
73 Zoals Ik zelf gezonden ben Midi NWC
74 Wil je wel geloven dat het groeien gaat Midi NWC
75 Wat vrolijk over U geschreven staat Midi NWC
76 Hij die de blinden weer liet zien Midi NWC
77 Ik ben in mijn hof gekomen Midi NWC
78 Roept God een mens tot leven Midi NWC
79 Maak ons Uw liefde, God Midi NWC
80 Niemand leeft voor zichzelf Midi NWC
81 Geef, o Heer, dat onze namen Midi NWC
82 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven Midi NWC
83 Uit uw verborgenheid Midi NWC
84A Bekleedt u met de nieuwe mens (A) Midi NWC
84B Bekleedt u met de nieuwe mens (B) Midi NWC
85 Laat onder u de gezindheid zijn Midi NWC
86 Die rechtens God gelijk Midi NWC
87 Het oude woord, door Christus Midi NWC
88 Glorie zij gegeven aan de Heer voortaan Midi NWC
89 Ere wie ere toekomt Midi NWC
90 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven Midi NWC
91 Gij hebt met groot geduld Midi NWC
92 Het woord dat ik jou geef Midi NWC
93 Kom, Geest van God Midi NWC
94 O God, onze Vader Midi NWC
95 Wie is die God die eeuwig leeft Midi NWC
96 Wij geloven één voor één Midi NWC
97 Heer, een nieuwgeboren kind Midi NWC
98 In de schoot van mijn moeder geweven Midi NWC
99 Jouw leven staat aan het begin Midi NWC
100 O God, die uit het water Midi NWC
101 Stem als een zee van mensen Midi NWC
102 Als wij weer het brood gaan breken Midi NWC
103 De mens die ons beminde Midi NWC
104 De hemel reikt ons leeftocht aan Midi NWC
105 De tafel van samen Midi NWC
106 Hij nam de Schrift, Hij las en zei Midi NWC
107 Het brood in de aarde gevonden Midi NWC
108 Neemt en eet met elkaar Midi NWC
109 Zoals ik ben, kom ik nabij Midi NWC
110 Reizend naar het land van ons verlangen Midi NWC
111 Kom uit de hemel tot ons neer Midi NWC
112 Geef ons genadig, Here God Midi NWC
113 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát Midi NWC
114 Nu wij uiteengaan Midi NWC
115 Wonen overal, nergens thuis Midi (canon) NWC (canon)
116 De Levende zegene en behoede u Midi NWC
B De getijden van de dag
117 De dag gaat open voor het Woord des Heren Midi NWC
118 Licht dat ons aanstoot in de morgen Midi NWC
119 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon Midi NWC
120 Zo vriendelijk en veilig als het licht Midi NWC
121 De dag gaat nu bij ons vandaan Midi NWC
122 Die ons schiep Midi NWC
123 O vrolijk levenslicht Midi NWC
124 Vriendelijk licht dat heel de dag
C De getijden van het jaar
125 Licht in onze ogen Midi NWC
126 Een stad van vrede zoeken wij Midi NWC
127 Gij die aangeroepen wordt Midi NWC
128 Het zal geschieden in de laatste dagen Midi NWC
129 Als tussen licht en donker Midi NWC
130 Verheft uw hart, weest welgemoed Midi NWC
131 Wij wachten op de koning Midi NWC
132 Wachters van de tijd Midi NWC
133 De nacht loopt ten einde Midi NWC
134 Scheur toch de wolken weg en kom Midi NWC
135 De mensen die gaan in het duister Midi NWC
136 In de duisternis verwachten wij Midi NWC
137 Uit het duister hier gekomen Midi NWC
138 Uit uw verborgenheid Midi NWC
139 In den beginne was het Woord Midi NWC
140 Vanwaar zijt Gij gekomen Midi NWC
141 Als een ster in lichte luister Midi NWC
142 Heer, hoe zijt Gij gekomen Midi NWC
143 Wat heeft Maria ons bewaard Midi NWC
144 Hij ging van stad tot stad Midi NWC
145 Alles wat over ons geschreven is Midi NWC
146 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft Midi NWC
147 Het waren tien geboden Midi NWC
148 Gij zijt in glans verschenen
149 Op de berg van het verbond Midi NWC
150 Mijn ogen zijn gevestigd Midi NWC
151 Weest blijde nu in 't midden van het lijden Midi NWC
152 Wie zal voor God verschijnen Midi NWC
153 Dit is een dag van zingen Midi NWC
154 Driewerf een gloria Midi NWC
155 Graan dat in de aarde Midi NWC
156 U komt mij lieve God Midi NWC
157 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren Midi NWC
158 Toen Jezus wist: nu is gekomen Midi NWC
159 In stille nacht Midi NWC
160 Op de avond toen de uittocht Midi NWC
161 Neemt Gods woord met hart en mond Midi NWC
162 Ubi caritas Midi NWC
163 Als alles duister is Midi NWC
164 In U zijn wij begrepen Midi NWC
165 Licht, ontloken aan het donker Midi NWC
166 Tussen waken, tussen dromen Midi NWC
167 De toekomst is al gaande Midi NWC
168 Voor mensen die naamloos Midi NWC
169 De Heer is waarlijk opgestaan Midi NWC
170 Dit is de dag die de Here heeft gemaakt Midi NWC
171 Het pure witte licht Midi NWC
172 U zij de glorie Midi NWC
173 Wij zullen leven God zij dank Midi NWC
174 Zingt Jubilate voor de Heer Midi NWC
175 Zolang wij ademhalen Midi NWC
176 De Heer is opgetogen Midi NWC
177 De Heiland bij zijn hemelvaart Midi NWC
178 De Geest van God waait als een wind Midi NWC
179 Als alle hoop vervlogen is Midi NWC
180 Heilige Geest, Gij zijt als de wind Midi NWC
181 Wat altijd is geweest Midi NWC
182 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest Midi NWC
183 Zij zit als een vogel Midi NWC
184 Wij danken U God voor het lieve licht Midi NWC
185 Licht om te leven Midi NWC
186 Het jaar neigt zich tot stille groet Midi NWC
187 Slechts uit de verte Midi NWC
188 Vergeet niet hoe wij heten Midi NWC
189 Voor de toegewijden Midi NWC
190 Dag der dagen als de tijden Midi NWC
191 Nu nog met halve woorden Midi NWC
192 Van grond en vuur zult Gij ons maken Midi NWC
193 Zal er ooit een dag van vrede Midi NWC
194 Zoals het witte bliksemlicht Midi NWC
D De getijden van het leven
195 Hoog in de hemelen heeft God gesproken Midi NWC
196 In de ongerepte morgen Midi NWC
197 Kijk eens om je heen Midi NWC
198 Liefde is blij zijn Midi NWC
199 Mijn leven is een splinter aan de tijd Midi NWC
200 Zoals rivieren van de bergen stromen Midi NWC
201 God die ons aan elkaar Midi NWC
202 Kom God en schrijf uw eigen naam Midi NWC
203A Gij hebt, o God, dit broze bestaan (A) Midi NWC
203B Gij hebt, o God, dit broze bestaan (B) Midi NWC
204 Gij hemelhoog verheven Midi NWC
205 Ik sta voor U in leegte en gemis Midi NWC
E De gemeente en de wereld
206 Alleen wie het gegeven is Midi NWC
207 De wijze woorden en het groot vertoon Midi NWC
208 Door de wereld gaat een woord Midi NWC
209 In Christus is noch west noch oost Midi NWC
210 Samen op de aarde Midi NWC
211 God, schenk ons de kracht Midi NWC
212 Te doen gerechtigheid Midi NWC
213 Groot is de wereld Midi NWC
214 Voor hen die ons regeren Midi NWC
215 Waar zou de stad van de vrede zijn Midi NWC
216 Komen ooit voeten gevleugeld mij melden Midi NWC
217 Wij die met eigen ogen Midi NWC
webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58

Liederen Zingend Geloven <=> Tussentijds

Hieronder een tabelletje met liederen uit Zingend Geloven die ook in Tussentijds staan.
Wellicht ook wel ergens ander te vinden, maar hier ook nuttig:

TT ZG Opmerking
1 ZG5001
3 ZG2066 (a-melodie) (oud liednummer 102)
5 ZG6046 (met afwijkende 4e regel 5e strofe: juicht met )
6 ZG4046
8 ZG5003
9 ZG6048
11 ZG6083
12 ZG6086
16 ZG3040
17 ZG6045
19 ZG1024 (Zelfde melodie als: Tussentijds 19 )
23 ZG3056
24 ZG1003 en in ZG 7,45 (tekstvariant in strofe 5,7,10)
24 ZG7045 en ook opgenomen in Overgenomen uit ZG 1,3 (daarvan afwijkende tekstvariant in strofe 5,7,10)
25 ZG1058
30 ZG5012
36 ZG2121 (oud liednummer 197)
42 ZG5013 (tekstvariant 1e strofe 2e regel: en tilt mij )
48 ZG5085
49 ZG4066 met een andere melodie
50 ZG5016
54 ZG5021
56 ZG1057 en in ZG 7,18
56 ZG7018 en ook opgenomen in Overgenomen uit ZG 1,57
57 ZG7031
58 ZG1015
60 ZG2067 (oud liednummer 110)
61 ZG1028
66 ZG2081 (met een andere melodie) (oud liednummer 133)
69 ZG6080
72 ZG5018
75 ZG3049
79 ZG3076
81 ZG3052
82 ZG6034 (met afwijkende 4e regel 2e strofe: en tot nieuwe zin herschrijft?)
83 ZG3077
85 ZG6081
86 ZG1032 (met andere melodie)
87 ZG3081
88 ZG5032
93 ZG6095
98 ZG5077 (met afwijkende 3e regel 5e strofe: al mijn dagen beslaan)
99 ZG2071 (met ritmische notatie 3e regel eindigt met een halve noot en een kwartrust) (oud liednummer 114)
100 ZG2072 (oud liednummer 115)
102 ZG2084 (oud liednummer 136)
104 ZG5063
106 ZG2085 (oud liednummer 137)
110 ZG2088 (oud liednummer 140)
111 ZG4035 (met een andere melodie)
112 ZG1063
113 ZG5079
117 ZG4033
118 ZG2133 (oud liednummer 217)
119 ZG5075
120 ZG3054
122 ZG5073
125 ZG4001
127 ZG5033
128 ZG5036
131 ZG7003
134 ZG2099 (oud liednummer 162)
136 ZG5034
138 ZG4002
139 ZG3005
141 ZG5040
143 ZG3002
144 ZG1033
145 ZG1009
147 ZG7012 (daar in een andere toonsoort) en ook opgenomen in Overgenomen uit ZG1,13 (idem)
147 ZG1013 en in ZG 7,12 (maar in een andere toonsoort)
149 ZG1017
150 ZG1019
151 ZG1021
152 ZG1025
154 ZG5045
155 ZG5049
156 ZG6032
157 ZG2086 (met een andere melodie) (oud liednummer 138)
158 ZG6009 (met een andere melodie)
159 ZG6076 """(met tekstvarianten: laatste regel 4e strofe: heeft Hij ons doorgegeven; laatste 2 regels 5e strofe: ... Dan raak ik nooit / meer aan de nacht verloren)."""
160 ZG4016 en in ZG 7,16
160 ZG7016 en ook opgenomen in Overgenomen uit ZG 4,16
161 ZG1034 """ (met tekstvariaties: laatste regel 1e strofe: uw woord is levend brood.; id. 3e strofe: uw nieuwe mens te zijn.)."""
165 ZG6085
166 ZG3017 (met melodie ZG 6,4)
167 ZG3022
171 ZG3018 (met melodie Gez 223)
173 ZG5064
173 ZG5088
174 ZG3023
175 ZG3030
180 ZG6016
184 ZG2147 en in ZG 7,25 (oud liednummer 257)
184 ZG7025 en ook opgenomen in Overgenomen uit ZG 2,147
185 ZG2145 (oud liednummer 255)
186 ZG5058
187 ZG6019
188 ZG4032
189 ZG2124 (oud liednummer 205)
190 ZG5059
193 ZG3001 """(met tekstvariant laatste 2 regels 1e strofe: voor wie worden doodgezwegen / levenslang gebroken zijn; laatste regel 2e strofe: en het leven nieuw zal zijn.)."""
194 ZG4076
195 ZG2074 (oud liednummer 117)
196 ZG4027
200 ZG6037
201 ZG2110 (oud liednummer 181)
202 ZG4031 """ (met tekstvariaties: laatste regel 2e strofe: en hun uw vrede geeft; 3e strofe 2e regel e.v.: ... ons niet! / ... / wees van hun liefde ... / ... hun lied.)."""
204 ZG6027
208 ZG2093 (met een andere melodie) (oud liednummer 156)
210 ZG2094 (met zeer geringe aanpassingen in de tekst) (oud liednummer 157)
211 ZG2103 (extra: 1e strofe als 4e herhaald) (oud liednummer 166)
212 ZG5081
214 ZG2097 (tekstvariant in 7e regel 4e strofe: o God van IsraÙl ) (oud liednummer 160)
217 ZG2100 (oud liednummer 163)

Erik Moll, Geldrop

emoll – 9 oktober, 2009 – 22:32

CD

Is er ook een CD beschikbaar, zodat de liederen, en de melodie gemakkelijk te plakken zijn in een liturgie voor tijdens de dienst?

asmi – 18 maart, 2009 – 21:41

Re: CD

Helaas is en komt er geen CD-uitgave van Tussentijds.
Mvg, webmaster.

webmaster – 21 juni, 2009 – 08:00

Overzicht gelijke melodieën Tussentijds/Liedboek

E.J. Faber
Het overzicht 'gelijke melodieën Tussentijds en Liedboek v.d. Kerken' is niet helemaal compleet.
Hierbij enige aanvullingen:
Tussentijds/Liedboek:
129/ Gezang 107,126
150/ Psalm 130/Gezang 419
152/ Gezang 117, 234
164/ Gezang 107, 126
171/ Gezang 223
217/ Gezang 174,285,363
Liedboek/Tussentijds:
Gezang 107/ 129,164
Gezang 234/ 152
Gezang 363/ 217
Gezang 419/ 150

ejfaber – 19 oktober, 2008 – 23:05