Subsidieverstrekking door ISK heeft tot doel de uitvoering van een activiteit van derden tot stand te brengen als deze activiteit rechtstreeks in lijn ligt met de doelstelling van ISK, door een (mogelijk) financieel risico bij de uitvoering van de activiteit door de subsidie-aanvrager (gedeeltelijk) weg te nemen, teneinde (primair) de kans tot herhaling van die activiteit door de gesubsidieerde partij, òfwel door anderen, te bevorderen en (secundair) ISK (c.q. Liedboek bv, danwel het Liedboek) een sterkere positie in het veld van de kerklied- en de kerkmuziekbeoefening te geven.

Kenmerken van projecten waarvoor susidie wordt aangevraagd

 • gericht op realisatie van een activiteit in lijn met het doel van ISK;
 • gericht op het verwerven van kennis en ervaring bij zowel ISK als de gesubsidieerde partij(-en); ISK wordt mede-eigenaar van de verworven kennis;
 • gericht op herhaling van de activiteit (door mogelijk anderen dan subsidie-ontvanger);
 • mogelijkheid dat de gesubsidieerde activiteit een langjarig karakter heeft;
 • de activiteit zou, bij wijze van spreken, ook door of in opdracht van ISK uitgevoerd kunnen worden.

Criteria ter beoordeling van een project waarvoor susidie wordt aangevraagd:

 • aanvrager dient bij het secretariaat een complete projectbeschrijving in,
  • waaruit rechtstreekse verwantschap met doel van ISK blijkt;
  • waarin kennisverwerving projectdoel is;
  • waarin replicatie projectdoel of tenminste optie is;
  • waaruit blijkt dat aanvrager bij economisch succesvolle replicatie bereid is de ontvangen subsidie (gedeeltelijk) terug te betalen
 • aanvrager dient een complete projectbegroting in, waaruit financieel risico blijkt;
 • aan uitvoering van het project kunnen door ISK eisen gesteld worden, met name met het doel kennis te verwerven en te delen, vanwege het oogmerk verworven kennis te delen en/of replicatie te bevorderen;
 • aanvrager dient een rechtspersoon te zijn;
 • aanvrager dient binnen één jaar na realisatie van de activiteit een eindafrekening in bij ISK waaruit blijkt hoe de projectmiddelen, waaronder de toegezegde subsidie, zijn ingezet en wat de projectresultaten zijn, zowel op het gebied van kennisontwikkeling, doelgroepbereik, als van financiën;
  • ISK kan als subsidieverstrekker er voor kiezen om gedurende de loop van de gesubsidieerde activiteit bijv. maximaal 80% van de toegezegde subsidie (in termijnen) uit te keren en de resterende 20% pas uit te keren na goedkeuring van de eindafrekening;
 • op door ISK vast te leggen wijze (tekst/vorm) wordt de naam van ISK (c.q. Liedboek bv, danwel het Liedboek) in (afgeleide) uitingen en/of activiteiten van de gesubsidieerde partij(-en) blijvend vermeld als subsidieverstrekker;
 • uitbetaling van de overeengekomen bijdrage door ISK aan subsidie-aanvrager vindt plaats voor ten hoogste 80%; de resterende 20% vindt plaats direct nadat ISK en aanvrager hebben vastgesteld dat het gesubsidieerde project geheel volgens de overeengekomen afspraken en naar tevredenheid van beide partijen is uitgevoerd.