Friese vertaling 'Tussentijds' verschenen

Op 15 oktober 2006 is in de Martinikerk in Bolsward de Friese vertaling van 'Tussentijds' gepresenteerd:Tuskentiden - Oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken.
Deze uitgave is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).
Een aantal dichters heeft de 217 liederen uit Tussentijds in het Fries vertaald, waaronder Lyske Boersma, Atze Bosch, Eppie Dam, Margryt Poortstra, Bernard Smilde, Folkert Verbeek en Cor Waringa. Naast deze 217 vertaalde liederen bevat Tuskentiden ook 32 oorspronkelijk Friese liederen.
De eindredactie van Tuskentiden was in handen van Jan Breimer.

ISBN 978 90 239 6328 8 (Uitgeverij Boekencenturm)
ISBN 978 90 435 1318 0 (Uitgeverij Kok)

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:14